Denetim Danışmanlığı

 

''Nerede hata yapıyorum?''
 
''Aldığım önlemler yeterli mi?''
 

‘’Denetim’’, iktisadi faaliyet ve olaylarla ilgili iddiaların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara bildirmek amacıyla tarafsızca kanıt toplayan ve bu kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir. Amaçlarına göre denetimi; ‘’Finansal Tablolar Denetimi’’, ‘’Uygunluk Denetimi ‘’ ve ‘’ Faaliyet Denetimi ‘’ şeklinde sınıflandırabiliriz.

  • Finansal Tabloların Denetimi (finansal denetim, mali tablolar denetimi, auditing); Bir işletmenin finansal tabloların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve muhasebeleştirme üzerinde etkisi yasal mevzuata uygun olup olmadığının ve bir bütün olarak gerçeği yansıtıp yansıtmadığının denetimidir.
  • Uygunluk Denetimi (usul denetimi, mali denetim); İşletme faaliyetlerinin gerek işletme yönetimince ve gerekse yetkili kurum ve kuruluşlarca konulmuş kurallara ve mevzuata uygun olup olmadığının incelenmesi sürecidir.
  • Faaliyet Denetimi (performans denetimi): Bir işletmenin faaliyetlerinin verimlilik ve etkinliğini değerlemek amacıyla bu faaliyetlerle ilişkili usul ve yöntemlerin uygulanışının gözden geçirilmesidir. Faaliyet denetiminde, faaliyet sonuçları verimlilik standartlarıyla karşılaştırılır ve örgütün önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşıp ulaşmadığı ölçülür.

Alınan yanlış kararlar olumsuz sonuçlar ortaya çıkardığından, doğru karar almak her  zaman önemli bir konu olmuştur. Doğru karar verebilmenin ön koşulu ise bunu etkileyen unsurlar hakkında doğru ve güvenilir bilgiye sahip olmaktır.  Kişilerin bir konu hakkındaki  görüş ve iddiaları kasıtlı veya kasıtsız olarak yanlış olabilmektedir. Bu nedenlerle güvenilir bilgi ancak ehil kişilerin titiz çalışmaları neticesinde elde edilebilmektedir. Yani beyan edilen bilgilerin test edilmesi gerekmektedir.

Genel olarak denetimin bir çok yararı bulunmaktadır.

  • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar ve bu anlamda geleceğe ait sağlıklı kararlar alınmasında yardımcı olur.
  • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
  • Olabilirlik sınırları içerisinde hileli işlemleri ortaya çıkarır ya da hileli işlemlerin önlenmesine yardımcı olur.
  • Daha düşük maliyetli finansman bulmayı kolaylaştırır.
  • Tüm ortakların hakları korunmuş olur.
  • şletme sahiplik değişimlerinde karar almayı kolaylaştırır.
  • Karşılıklı ticari ilişkilerin daha sağlıklı yürütülmesine imkan sağlar.

Son yıllarda tüm dünyada ve ülkemizde hem muhasebe ve denetim standartları hem de kurumsal yönetim,risk yönetimi ve denetim açısından bir takım gelişmeler yaşanmaktadır. Ülkemizde KGK, SPK ve BDDK düzenlemeleri, Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Basel uygulamaları ile birlikte denetimde yeni bir süreç başlamıştır.

Bu yeni dönem ve değişim sürecinde, her tür denetim konusunda sizlerin çalışmalarında faydalı olacağını düşündüğünüz bilgi ve deneyimlerimizi paylaşabiliriz.

FİNANSAL DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Finansal yapınızla ilgili doğru tasarlanmış ve etkin bir şekilde uygulanan yöntemlerle sizlere özel ve katma değerli çözümler sunuyoruz.
MALİ DANIŞMANLIK

www.finansaltr.com


Mali, ekonomik ve vergi durumlarınızı kurallara, gerçeklere ve yasalara uygunluk açısından inceleyerek görüşlerimizi sunuyoruz.
DENETİM DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


İşletmenin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve işletmeye değer katmak amacıyla bağımsız ve tarafsız bir şekilde hizmet sunuyoruz.
MUHASEBE DANIŞMANLIĞI

www.finansaltr.com


Muhasebe yapınızın baştan veya yeniden kurulması, mevcut yapının iyileştirilmesi, verimlilik ve etkinliğinin artırılmasına yönelik hizmet sunuyoruz.